Tipus de punts d'aigua

86c. Sorreres, pedreres o graveres inundades

Aspecte

Indrets nus de vegetació, on es realitzen activitats mineres extractives a cel obert o s’acumulen dipòsits de material mineral provinents de les mines o de la construcció. Sovint les depresions creades són impermeables i s'inunden formant masses d'aigua que poden tenir dimensions importants.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques –Terra baixa, muntanya mediterrània i muntanya mitjana.

Substrat i sòl –Substrats diversos. Sòl inexistent.

Distribució dins el territori català

Per tot el territori,llevat de l’alta muntanya.

Gestió, usos i problemes de conservació

En general les pedreres i àrees d'extracció d'àrids són zones indesitjables des d’un punt de vista de la conservació del medi ambient que, un cop acabada l’activitat extractiva, caldria restaurar mitjançant tècniques de revegetació i dereforestació. No obstant, les que estan inundades si que tenen cert valor de conservació, i en alguns casos pot arribar a ser molt significatiu. Per això caldria preservar-los en el procés de restauració.

Font: Manual d'interpretació de la cartografia dels hàbitats de Catalunya.

Punts d'aigua registrats d'aquest tipus

Crear nou punt

Galeria