Projecte educatiu

Per donar a conèixer la iniciativa a les escoles i implicar als alumnes s'ha elaborat un document en format de projecte educatiu entorn dels punts d'aigua perquè pugui ser fàcilment adoptat per les escoles que hi estiguin interessades.                                                           

Objectius

El document pretén ser un recurs per poder ser utilitzada com a projecte d'escola pluridisciplinari acostant la natura i l'esperit de conservació de la biodiversitat als nens, nenes, nois i noies d'edat escolar. Aquesta guia aporta les bases per cada escola que ho desitgi. Amb aquest projecte d'escola es pretén:

  • Afavorir la investigació i els procediments propis del treball científic.
  • Promoure el coneixement del medi natural i l’impacte de l’actuació humana sobre un ecosistema.
  • Fomentar  valors  relatius  al  medi  ambient  i  a  la conservació.
  • Capacitar  l’alumnat  per  buscar  solucions  creatives i consensuades per resoldre problemes mediambientals.
  • Afavorir la participació, la iniciativa i la responsabilitat en el treball i en la recerca de solucions.

     DESCARREGAR PROJECTE EDUCATIU