L'inventari

Antiga pedrera del Parc del Secà
Manresa (El Bages)

Característiques

Tipus: 86c. Sorreres, pedreres o graveres inundades

Origen: Artificial naturalitzat

Règim hídric: Semipermanent

Dimensions: ~2×1×0.2m

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Sense ús específic

Accions de conservació

Flora

Hidròfits

Aigua

Nivell
TransparènciaAigua transparent (<5 NTU)
Olor
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
ColorIncolor
Temperatura (ºC)
 
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: Manresa
Comarca: El Bages
Província: Barcelona

Protecció

Galeria