L'inventari

Bassa Castell dels Moros
Vilallonga de Ter (El Ripollès)

Característiques

Tipus: 22b. Basses petites de nivell fluctuant

Origen: Artificial naturalitzat

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~100×15×0.6m

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Ús ramader (abeurada)

Accions de conservació

Aigua

NivellBaix
TransparènciaAigua molt tèrbola (>15 NTU)
Olor
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
ColorVerd
Temperatura (ºC)
 
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: Vilallonga de Ter
Comarca: El Ripollès
Província: Girona

Protecció

Inventari de Zones Humides de Catalunya:

Galeria