L'inventari

Basses de Can Jordà
Santa Pau (La Garrotxa)

Característiques

Tipus: 22c. Estanys (i embassaments) de terra baixa i de l'estatge montà

Origen: Natural

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~250×100×1.5m

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent entre 25 i 50%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús antic
  • Ús ramader (abeurada)
Ús actual
  • Ús per la conservació

Accions de conservació

Estructures de gestió
  • Abeurador alternatiu
  • Tanca perimetral
Estructures de ús públic
  • Cartell informatiu
  • Itineraris senyalitzats
  • Observatoris de fauna
  • Passeres elevades

Fauna

AmfibisOcells

Flora

HidròfitsHelòfits

Aigua

NivellMolt baix
TransparènciaAigua poc tèrbola (5-15 NTU)
Olor
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
ColorMarró
Temperatura (ºC)
 
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: Santa Pau
Comarca: La Garrotxa
Província: Girona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Zona Volcànica de la Garrotxa
Inventari de Zones Humides de Catalunya: Basses de Can Jordà

Galeria