Tipus de punts d'aigua

37. Jonqueres i herbassars humits

Aspecte

Formacions vegetals altes i sovint ufanoses, que inclouen comunitats molt diverses, sobretot jonqueres, formacions megafòrbiques i herbassars graminoides. Des de la terra baixa fins a l'estatge sublapí.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Terra baixa, estatges montà i subalpí.

Ambients que ocupa – Indrets molt humits,sovintentollats; marges de corrents d’aigua, sèquies, fonts...

Clima – Medioeuropeu, subalpí, submediterrani o mediterrani.

Substrat i sòl – Substrats diversos; sòls profunds, xops.

Distribució dins el territori català

Pràcticament tot el territori.

Gestió, usos i problemes de conservació

A terra baixa i mitja muntanya sol tractar-se d’indrets pasturats ja que a l’estiu hi pot haver encara herba tendra, aprofitada pel bestiar. Els problemes de conservació provenen de la dessecació del terreny i de l’alteracióde l’espai on es fa l’hàbitat (canvis d’usos del sòl).

A l'estatge subapí en general no se’n fa cap tipus d’aprofitament, llevat del seu ús esporàdic com a farratge. La dessecació de fonts o d’àrees entollades, el desviament de cursos d’aigua... poden eliminar aquests hàbitats de determinats indrets. Comprenen una bona quantitat de plantes poc freqüents a Catalunya.

Punts d'aigua registrats d'aquest tipus

Crear nou punt

Galeria