Tipus de punts d'aigua

53. Canyissars i comunitats afins

Aspecte

Formacions herbàcies molt denses dominades per canyissos, d’una alçària que pot anar des d’1,5-3 m (quan predomina Phragmites australis subsp. australis) fins a 5-6 m (quan ho fa P. australis subsp.chrysanthus). Les integren principalment helòfits rizomatosos, adaptats a la submersió més o menys perllongada de l’aparell radicular i la base de les tiges. El règim anual d’inundació, les característiques químiques de l’aigua i la situació geogràfica en condicionen notablement la diversitat específica.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques –Muntanya mitjana, terra baixa i litoral marítim.

Ambients que ocupa –Ribes d’estanys, llacunes,embassaments, canals, rius, etc.

Clima –Medioeuropeu o mediterrani.

Substrat i sòl –Sòls permanentment o temporalment inundats per aigües dolces o només lleugerament salabroses.

Distribució dins el territori català

Territoris ruscínic,olositànic,catalanídic, ausosegàrricisicòric; i Prepirineus.

Gestió, usos i problemes de conservació

La gestió dels canyissars que es troben dins d’espais protegits s’ha emprès en dos sentits oposats, atenent a les situacions particulars de cada espai: en algunes àrees se n’afavoreix l’expansió com a hàbitatd’ocells migratoris, mentre que en d’altres es procura que no s’estenguin per evitar el rebliment de llacunes o l’excessiva homogeneïtat dels aiguamolls. Els principals problemes de conservació es deuen a la destrucció de les zones humides per acció humana i a la mala qualitat físicoquímica de les aigües, que provoca un notable empobriment florístic de la comunitat.

Punts d'aigua registrats d'aquest tipus

Crear nou punt

Galeria