L'inventari

Pica de l'hort de la Mata
Mura (El Bages)

Característiques

Tipus: 22b. Basses petites de nivell fluctuant

Origen: Artificial

Règim hídric: Semipermanent

Dimensions: ~1×1×1m

Propietat: Públic

Morfologia

Pendents de les ribes: Pendent de més del 75%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Ús agrícola (rec)

Accions de conservació

Estructures de gestió
  • Dispositius d'entrada i sortida per la fauna

Flora

HidròfitsHelòfits

Vegetació i hàbitats

Habitats:

  • Aigües dolces estagnants eutròfiques (HIC)

Aigua

NivellNormal
TransparènciaAigua poc tèrbola (5-15 NTU)
Olor
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
ColorMarró
Temperatura (ºC)
 
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: Mura
Comarca: El Bages
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Sant Lloren‡ del Munt i l'Obac

Galeria