Tipus de punts d'aigua

82d. Arrossars

Aspecte

Conreus d’arròs, periòdicament inundats, amb aspecte de prats densos entre maig i setembre, que és el període de cultiu. Durant la resta de l’any hi poden aparèixer diverses herbes higròfiles, que mai no arriben a ser dominants. Mentre hi ha l’arròs, la parcel·la comprèn una comunitat helofítica dominada per gramínies, una altra de plantes flotants i una tercera de submergida on conviuen plantes vasculars i algues localment dominants.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques –Terra baixa: contrades marítimes.

Ambients que ocupa –Terres planes, regades per inundació bona part de l’any.

Clima –Mediterrani marítim.

Substrat i sòl –Sòls al·luvials,generalment salins

Distribució dins el territori català

Aiguamolls de l’Empordà, al territori ruscínic, i delta de l’Ebre, al territori catalanídic.

Gestió, usos i problemes de conservació

Cultiu de caràcter tropical,més aviat excepcional a Catalunya, dominat per plantes al·lòctones, moltes de les quals en són gairebé exclusives. Alhora, constitueix un ambient molt productiu on troben acollida i aliment nombroses espècies d’ocells.

 

Crear nou punt

Galeria