Tipus de punts d'aigua

62f. Degotalls i roques calcàries humides

Aspecte

Parets de roca per on s’escorre, traspua o regalima aigua regularment, cobertes per formacions de molses i algues, entre les quals arrelen algunes plantes herbàcies exclusives d’aquests ambients.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques –Terra baixa i muntanya mediterrània (i muntanya mitjana).

Ambients que ocupa –Superfícies rocoses sempre humides per aportacions d’aigua procedent de filtracions o d’escolament superficial, generalment ombrejades. Secundàriament a les parets dels pous.

Clima –Medioeuropeu, mediterrani muntanyenc o mediterrani. Molt lligat al topoclima particular de la paret de roca.

Substrat i sòl –Roques carbonàtiques, sobretot travertins

Distribució dins el territori català

General, però rar en zones elevades

Gestió, usos i problemes de conservació

L’aigua que mulla aquestes parets prové, normalment ,d’escolament intern. Sol tractar-se d’afloraments d’aigua difusos, molt condicionats a l’ús que es faci del sistema hidrològic de què formen part. L’extracció d’aigua del subsòl pot fer desaparèixer l’aflorament, les obres viàries poden desviar el curs del freàtic que l’alimenta, les activitats agrícoles poden contaminar l’aigua amb pesticides... És, doncs, un hàbitat fàcilment alterable de manera indirecta. També l’abandó dels pous tradicionals n’ha reduït l’extensió

Punts d'aigua registrats d'aquest tipus

Crear nou punt

Galeria