Projectes adscrits

19-06-2019: Seguiment d'amfibis

Seguiment d'amfibis a diversos punts d'aigua de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona

Objectius

 • Conservació
 • Inventariat
 • Recerca

Fauna implicada

 • Granota híbrida de Graf - Pelophylax kl. grafi
 • Gripau d'esperons - Pelobates cultripes
 • Granota roja - Rana temporaria
 • Granoteta de punts - Pelodytes punctatus
 • Salamandra - Salamandra salamandra
 • Tritó verd - Triturus marmoratus
 • Tritó palmat - Lissotriton helveticus
 • Reineta - Hyla meridionalis
 • Granota verda - Pelophylax perezi
 • Gripau comú - Bufo spinosus
 • Gripau corredor - Epidalea calamita
 • Granota pintada - Discoglossus pictus
 • Tritó pirinenc - Calotriton asper

Entitat

Logotip
Espai Natural de les Guilleries-Savassona
08519 Vilanova de Sau
Barcelona
Contacteen.guilleries@diba.cat