Guia d'hàbitats aquàtics

53.13. Poblaments de balques (Typha spp.)

Aspecte

Comunitats denses i altes (1-2 m) de balques, plantes perennes que viuen amb la base sempre o quasi sempre submergida en l’aigua. Són poblacions monoespecífiques o amb ben poques espècies, totes força particulars d’aquests ambients. Les balques, gràcies als seus potents rizomes, tenen una elevada capacitat de colonització i d’expansió.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Litoral marítim, terra baixa, muntanya mediterrània i muntanya mitjana.

Ambients que ocupa – Vores d’estanys i de rius calmosos, basses i estanyols poc profunds, embassaments reblerts, canals de regadiu, etc., allà on l’aigua té una profunditat de menys d’un metre.

Clima – Mediterrani, mediterrani muntanyenc o medioeuropeu.

Condicions del medi – Aigües dolces, eutròfiques o mesotròfiques, rarament un poc salabroses, permanents o gairebé. Els fons solen ser llimosos.

Distribució dins el territori català

General; arreu del país, llevat de l’alta muntanya.

Gestió, usos i problemes de conservació

Herbassars explotats, cada cop menys, per aprofitar les fulles de balca. A causa de la bona capacitat d’instal·lació de les balques,de vegades es tracta de comunitats pioneres, en indrets que han sofert pertorbacions o que han quedat inundats. Són comunitats sensibles a les alteracions del medi: dessecament, contaminació de l’aigua...

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaBona part d'Europa
Freqüència dins del territori CatalàMolt comú
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaProbablement amenaçat en el futur (en perill)

Biodiversitat

Flora

?