Guia d'hàbitats aquàtics

53.113. Canyissars de Phragmites australis subsp. chrysanthus

Aspecte

Canyissars de fins a sis metres d’alçària. Sota l’estrat superior, molt dens, constituït únicament per la subespècie chrysanthus del canyís, hi ha un estrat herbaci més baix (1-2 m) i lax; en fan part espècies adaptades a la inundació del sòl i a concentracions moderades de sal.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Litoral marítim.

Ambients que ocupa –Llacunes i canals.

Clima – Mediterrani marítim.

Condicions del medi – Sòls inundats, temporalment o permanentment, per aigües lleugerament salabroses.

Distribució dins el territori català

Territoris ruscínic (aiguamolls de l’Alt i del Baix Empordà) i catalanídic (deltes del Llobregat i de l’Ebre).

Gestió, usos i problemes de conservació

Aquests canyissars es troben majoritàriament dins d’espais protegits, alguns dels quals disposen de plans de gestió que els tenen en compte específicament. Els principals problemes de conservació deriven de la desaparició o de la fragmentació dels aiguamolls litorals, a conseqüència de la urbanització o de la construcció d’instal·lacions turístiques, vies de comunicació, etc. També els amenaça la variació de les característiques fisicoquímiques de l’aigua (dulcificació, eutrofització), causada per l’aportació d’excedents d’aigües de reg o per alteracions en els fluxos naturals entre l’aigua marina i la continental.

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaRegió mediterrània occidental
Freqüència dins del territori CatalàMolt rar
Forma d'implantació territorialSuperfícies mitjanes
BiodiversitatBaixa
AmenaçaAmenaçat

Biodiversitat

Flora

?