Guia d'hàbitats aquàtics

15.1142. Salicornars herbacis de Salicornia patula, de sòls salins, inundables, de les terres interiors àrides

Aspecte

Salicornars terofítics densos, de fins a tres decímetres d'alçària, de desenvolupament estival. En formen part principalment plantes crasses de cicle vital molt curt, adaptades a la salinitat del sòl.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Terra baixa (contrades mediterrànies interiors).

Ambients que ocupa – Depressions inundables i vores de llacunes i d'embassaments.

Clima – Mediterrani continental

Condicions del medi – Sòls salins llargament inundats.

Distribució dins el territori català

Territori sicòric.

Gestió, usos i problemes de conservació

El principal problema de conservació d'aquest hàbitat es dóna en els indrets on el règim hídric depèn de l'acció humana (vores d'embassaments, per exemple), de manera que el període d'inundació pot esdevenir molt irregular.

Informació general

HICSi
HIC prioritariSi
Distribució general dins EuropaEspai iberoccità
Freqüència dins del territori CatalàMolt rar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaNo amenaçat
?