Guia d'hàbitats aquàtics

37.4. Jonqueres de jonc boval (Scirpus holoschoenus) i herbassars graminoides, higròfils, de terra baixa (i de la muntanya mitjana)

Aspecte

Formacions herbàcies d’1 a 2 m d’alçària. Comprenen des de les jonqueres pròpiament dites, on dominen plantes junciformes, fins a herbassars alts formats per hemicriptòfits, sempre amb el màxim desenvolupament a l’estiu.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Terra baixa i muntanya mitjana.

Ambients que ocupa – Surgències, marges de fonts i rierols, en indrets humits, inundats els mesos d’hivern, però secs (o només un xic humits) a l’estiu.

Clima – Mediterrani o medioeuropeu submediterrani.

Condicions del medi – Substrats diversos, tant silicis com calcaris. Sòls profunds i humits.

Distribució dins el territori català

Pràcticament tot el territori, llevat de l’alta muntanya.

Gestió, usos i problemes de conservació

Sol tractar-se d’indrets pasturats, sobretot a terra baixa, ja que a l’estiu hi pot haver encara herba tendra, aprofitada pel bestiar. Els problemes de conservació provenen de la dessecació del terreny i de l’alteració de l’espai on es fa l’hàbitat (canvis d’usos del sòl).

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàMolt comú
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatMitjana
AmenaçaNo amenaçat
?