Guia d'hàbitats aquàtics

37.242. Prats i herbassars subnitròfils, de sòls calcigats i temporalment inundats, de la muntanya mitjana

Aspecte

Gespes i prats densos, sovint dominats per plantes graminoides, la majoria rizomatoses o estoloníferes. S’hi poden diferenciar, d’una banda, gespes baixes, amb dominància d’Agrostis stolonifera, i de l’altra, prats força alts amb Festuca arundinacea i Carex hirta.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Muntanya mitjana (i terra baixa).

Ambients que ocupa – Fondals, marges de rius, regalls de carreteres, vores de fonts.

Clima – Medioeuropeu (i mediterrani).

Condicions del medi – Sòls compactes, temporalment entollats, sovint poc estables.

Distribució dins el territori català

Pirineus i territoris olositànic, catalanídic septentrional i ausosegàrric.

Gestió, usos i problemes de conservació

Hàbitat sovint lligat a la freqüentació per part de l’home i el bestiar, fet que ocasiona la compactació dels sòls. Amenaçat, si de cas, pel dessecament del terreny.

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaBona part d'Europa
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaNo amenaçat
?