Guia d'hàbitats aquàtics

37.212. Herbassars amb Cirsium rivulare, Chaerophyllum hirsutum..., molt higròfils i eutròfics, i comunitats anàlogues, dels estatges montà i subalpí

Aspecte

Herbassars que poden fer més d’1 m d’alçària, densos, dominats per diverses espècies, totes de mida gran i de fulla ampla. Les plantes graminoides, tot i haver-n’hi, hi tenen un paper secundari.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Estatges subalpí i altimontà.

Ambients que ocupa – Vores de cursos d’aigua lents, indrets entollats...

Clima – Subalpí.

Condicions del medi – Substrats diversos; sòls profunds,amb nivell freàtic alt.

Distribució dins el territori català

Pirineus, des de la Vall d’Aran a la vall de Camprodon i, excepcionalment, cap a migjorn, fins al Puigsacalm.

Gestió, usos i problemes de conservació

No se’n fa cap tipus d’aprofitament. La minva d’aigua i la dessecació d’aiguamolls poden dur, de manera indirecta, a la desaparició d’aquest hàbitat, sobretot a les parts més meridionals de la seva àrea de distribució.

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies exígües
BiodiversitatMitjana
AmenaçaNo amenaçat
?