Guia d'hàbitats aquàtics

15.1141. Salicornars herbacis de Microcnemum coralloides, de sòls salins, inundables, de les terres interiors àrides

Aspecte

Herbassars terofítics de poc més de deu centímetres d'alçària, integrats per un nombre molt reduït d'espècies. En formen part petites plantes erectes, crassicaules, de cicle vital curt, adaptades a la salinitat edàfica.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Terra baixa: contrades mediterrànies interiors.

Ambients que ocupa – Depressions inundables

Clima – Mediterrani continental

Condicions del medi – Sòls salins, temporalment inundats.

Distribució dins el territori català

Territori sicòric.

Gestió, usos i problemes de conservació

Els principals problemes de conservació de l'hàbitat són la desaparició dels ambients adequats i la modificació d'alguns paràmetres ecològics, com ara la salinitat o el període d'inundació, a causa dels canvis en els usos del sòl. Hàbitat potser destruït a hores d'ara.

Informació general

HICSi
HIC prioritariSi
Distribució general dins EuropaEspai iberoccità
Freqüència dins del territori CatalàMolt rar
Forma d'implantació territorialSuperfícies exígües
BiodiversitatBaixa
AmenaçaMolt ameneçat
?