Guia d'hàbitats aquàtics

37.1. Herbassars amb ulmària (Filipendula ulmaria), higròfils, i comunitats anàlogues, dels estatges montà i submontà

Aspecte

Herbassars exuberants, normalment d’1’5 a 2 m d’alçària, sovint d’extensió lineal, formats per herbes tendrals i dominats en general per la ulmària o, eventualment, per la lleteresa Euphorbia hyberna.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Muntanya mitjana i part baixa del’estatge subalpí.

Ambients que ocupa – Vores de recs o de prats de dall, marges de vernedes...,sovint a mitja ombra.

Clima – Medioeuropeu.

Condicions del medi – Substrats diversos; sòls profunds i humits, ben drenats.

Distribució dins el territori català

Pirineus (incloent-hi els Prepirineus).

Gestió, usos i problemes de conservació

Pot ser aprofitat eventualment com a farratge, tot i que sol comprendre plantes tòxiques i d’altres de poc digeribles.

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaBona part d'Europa
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatMitjana
AmenaçaNo amenaçat

Biodiversitat

Flora

?