Guia d'hàbitats aquàtics

22.343. Pradells amb Crypsis schoenoides, C. aculeata..., halonitròfils, de sòls llargament inundats

Aspecte

Pradells de pocs centímetres d’alçària i poc diversos florísticament, dominats per plantes anuals i on es fan també alguns hemicriptòfits. Als Prepirineus, als indrets més humits, l’hàbitat és dominat per Gnaphalium uliginosum, mentre que als més secs hi domina Crypsis schoenoides.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Muntanya mediterrània i terra baixa, a les contrades marítimes subhumides.

Ambients que ocupa – Petits sots inundats uns quants mesos l’any.

Clima – Mediterrani continental o marítim.

Condicions del medi – Sòls argilosos i llimosos, salins, rics en matèria orgànica.

Distribució dins el territori català

Prepirineus i territoris ruscínic i catalanídic.

Gestió, usos i problemes de conservació

Hàbitat amenaçat per l’ocupació dels espais on es fa i per la dinàmica natural que mena a poblaments vegetals més tancats.

Informació general

HICSi
HIC prioritariSi
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies mitjanes
BiodiversitatBaixa
AmenaçaProbablement amenaçat en el futur (en perill)
?