Guia d'hàbitats aquàtics

22.13. Aigües dolces estagnants eutròfiques

Aspecte

Estanys i basses permanents; també molts dels embassaments artificials. Poblament constituït per espècies oportunistes (algues filamentoses, fitoplàncton) que tenen episodis de gran desenvolupament i dominància (floracions o blooms), esgotant els recursos (nutrients,oxigen) i dificultant l’arribada de llum a la resta de la columna d’aigua. Quan aquestes espècies moren, deixen una gran quantitat de biomassa que pot provocar condicions d’anòxia a la columna i la consegüent mort d’altres organismes (per exemple, peixos), cosa que encara empitjora les condicions del sistema.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Terra baixa i muntanya mitjana (i alta muntanya).

Ambients que ocupa – Indrets afectats per activitats agropecuàries i industrials o per nuclis urbans establerts a la conca mateixa

Clima – No específic.

Condicions del medi – Aigües permanents o més o menys temporals.

Distribució dins el territori català

Tot el territori.

Gestió, usos i problemes de conservació

A banda dels embassaments, gestionats amb finalitats purament utilitàries, sol tractar-se de masses d’aigua abandonades a la seva pròpia dinàmica, només aprofitades per les explotacions agràries o ramaderes o utilitzades per a reg. Aquestes activitats causen increments anòmals de la concentració de fòsfor o de nitrogen, i fan variar el component biòtic, la biodiversitat i la dinàmica del sistema. S’hi donen floracions d’algues, a vegades tòxiques, que, en esgotar els recursos, poden causar problemes de salubritat (mosquits, males olors, etc.).

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaBona part d'Europa
Freqüència dins del territori CatalàComú
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatMitjana
AmenaçaAmenaçat
?