Guia d'hàbitats aquàtics

54.24. Molleres alcalines dels Pirineus

Aspecte

Formacions dominades per herbes vivaces graminoides,especialment del gènere Carex,fent bonys isolats, entremig dels quals hi circulal’aigua, o bé cobrint totalment el sòl en forma de gespa densa, totalment xopes (molleres, patamolls)

Ecologia

Àrees biogeogràfiques –Estatges subalpí i montà

Ambients que ocupa – Vores de fonts i rierols, surgènciesdifuses; aigües carbonatades,que circulen lentament itendeixen a estancar-se.

Clima – Subalpí o medioeuropeu. Hàbitat poc afectat pelmesoclima, ja que no depèn directament de lesprecipitacions i tolera un ventall força ample detemperatures

Condicions del medi – Terrenys diversos, generalment impermeables,no necessàriament calcaris.Sòls xops quasi tot l’any,neutres o bàsic

Distribució dins el territori català

Pirineus (des de la Vall d’Aran fins al Ripollès), incloent-hi els Prepirineus

Gestió, usos i problemes de conservació

Hàbitat molt condicionat per les característiques de la capa freàtica. Poc interessant en l’aspecte agrícola i ramader, bé que el bestiar,especialment vaques i eugues, el sovinteja en èpoques seques. Una freqüentació excessiva compacta molt el sòl i desfà l’estructura dela coberta vegetal. Més negatives per a la conservació de l’hàbitat han estat altres accions: drenatges per aconseguir la dessecació delsòl (“sanejaments”),explotació de fonts i mantells freàtics com a recursos hídrics,etc. De fet, ha estat ja progressivament destruït enmolts indrets.Molt vulnerable a les variacions de les característiques hídriques del sòl (composició,temperatura i cabal de l’aigua,principalment). Caldria mantenir aquest hàbitat a tot arreu on encara existeix, ja que, a banda de ser relativament rar i d’ocuparsuperfícies poc extenses, conté força plantes especials i té un gran interès ecològic per al manteniment de la qualitat de les aigües

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaEspai iberoccità
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatAlta
AmenaçaMolt ameneçat

Biodiversitat

Flora

?