Guia d'hàbitats aquàtics

22.11. Aigües dolces estagnants oligotròfiques, pobres en calç

Aspecte

Estanys, majoritàriament originats pel glacialisme quaternari; i també alguns embassaments de la zona axial pirinenca. Presenten molta variabilitat morfomètrica segons l’origen i la situació.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Muntanya mitjana i alta muntanya.

Ambients que ocupa – Circs glacials, fons de vall i llocs enclotats.

Clima – No específic.

Condicions del medi – Aigües ultraoligotròfiques, de tendència àcida, amb dos períodes d’estratificació (estiu i hivern). Poblament biòtic pobre i escàs.

Distribució dins el territori català

Sobretot als Pirineus.

Gestió, usos i problemes de conservació

Molts d’aquests cossos d’aigua són inclosos dins d’espais protegits (reserves, parcs naturals o nacionals), regulats per diverses menes de normes i gestionats per òrgans específics. Resulten útils com a sensors dels canvis globals (clima, acidificació, precipitació d’organoclorats, etc.) i per dur-hi a terme estudis de referència. Els embassaments tenen, lògicament, una utilització intensiva i una gestió específica, deslligades de tota mena de finalitat conservacionista. Els problemes de conservació deriven bàsicament de l’activitat humana i donen lloc especialment a processos d’acidificació o d’eutrofització. L’eutrofització comporta un increment de la producció primària i, per tant, un desequilibri de la cadena tròfica del sistema, a causa de l’aportació d’elements nutritius (N, P); hi ha una notable proliferació de fitoplàncton que, a banda d’augmentar la terbolesa de l’aigua, en morir triga molt de temps a descompondre’s, a causa de les baixes temperatures d’aquests ambients. També poden provocar problemes de conservació les instal·lacions hidroelèctriques, l’explotació forestal, les estacions d’esquí, les urbanitzacions i, en general, l’activitat turística.

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaMolt ameneçat
?