Guia d'hàbitats aquàtics

15.6151. Matollars de salat (Suaeda vera subsp. braun-blanquetii), de sòls argilosos molt salins, temporalment inundats, de les terres interiors àrides

Aspecte

Matollars baixos (fins a mig metre), generalment poc densos, amb un estrat herbaci format per petites plantes anuals.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Contrades mediterrànies interiors subàrides.

Ambients que ocupa – Cubetes en àrees endorreiques estèpiques.

Clima – Mediterrani continental subàrid.

Condicions del medi – Sòl argilós, molt salí i temporalment inundat.

Distribució dins el territori català

Territori sicòric.

Gestió, usos i problemes de conservació

La transformació en conreus de regadiu d’extenses àrees de la depressió de l’Ebre ha comportat la reducció d’aquest hàbitat.

Informació general

HICSi
HIC prioritariSi
Distribució general dins EuropaEspai iberoccità
Freqüència dins del territori CatalàMolt rar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaProbablement amenaçat en el futur (en perill)
?