Guia d'hàbitats aquàtics

15.613. Salicornars d'Arthrocnemum macrostachyum, de sòls argilosos fortament salins i moderadament humits

Aspecte

Matollars d’Arthrocnemum macrostachyum, baixos (40-60 cm d’alçada) i generalment densos.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Litoral marítim i contrades mediterrànies interiors subàrides.

Ambients que ocupa – Clotades, inundades temporàniament, de les maresmes litorals, i cubetes de les terres interiors endorreiques.

Clima – Mediterrani marítim o continental subàrid.

Condicions del medi – Sòls argilosos o un xic sorrencs que romanen inundats poc temps, amb fortes oscil·lacions de la salinitat.

Distribució dins el territori català

Territoris ruscínic, catalanídic i sicònic.

Gestió, usos i problemes de conservació

La transformació en arrossars de les zones de maresma amb sòls llimosos ha reduït l’extensió d’aquest hàbitat, procés que s’ha vist compensat per l’abandonament d’altres àrees dedicades a la ramaderia extensiva prop del litoral. A les terres interiors s’ha vist afectat per l’expansió dels regadius.

Informació general

HICSi
HIC prioritariSi
Distribució general dins EuropaRegió mediterrània
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies mitjanes
BiodiversitatBaixa
AmenaçaNo amenaçat
?