Guia d'hàbitats aquàtics

21.12. Llacunes litorals amb poblacions de carofícies

Aspecte

Llacunes costaneres, normalment de petites dimensions i força somes, separades del mar per un cordó de sorra o de grava. Estan poblades per comunitats d’asprelles pròpies d’aigües poc o molt salines.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Litoral marítim.

Ambients que ocupa – Àrees litorals, desembocadures de rieres.

Clima – Mediterrani marítim.

Condicions del medi – Aigües salabroses o salines, transparents, pobres en nutrients. Si bé es tracta de llacunes que romanen inundades tot l’any, tant la salinitat com el volum d’aigua són força fluctuants.

Distribució dins el territori català

Hàbitat encara poc estudiat, conegut del territori catalanídic, particularment del litoral del sector meridional.

Gestió, usos i problemes de conservació

Hàbitat rar i fràgil, molt sensible a la contaminació de l’aigua per abocaments urbans o agrícoles. En alguns casos, l’expansió urbanística, generalment turística, o la canalització dels corrents d’aigua l’han fet desaparèixer.
Distribució

Informació general

HICSi
HIC prioritariSi
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàMolt rar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaMolt ameneçat
?