Guia d'hàbitats aquàtics

15.54. Prats amb Aeluropus littoralis..., de depressions humides, salines, de les terres interiors àrides

Aspecte

Prats de gramínies rizomatoses, generalment densos i força alts (fins a mig metre), amb alguns petits arbustos aïllats, de caràcter pioner.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Contrades mediterrànies interiors subàrides.

Ambients que ocupa – Depressions salines, temporalment inundades i pasturades.

Clima – Mediterrani continental subàrid.

Condicions del medi – Sòls salins i humits, pobres en matèria orgànica.

Distribució dins el territori català

Territori sicòric (Urgell).

Gestió, usos i problemes de conservació

No tenim prou dades sobre un hàbitat que a Catalunya deu ser molt rar i localitzat.

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaEspai iberoccità
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaIncert o no constatat
?