Guia d'hàbitats aquàtics

15.52. Prats baixos, amb Hordeum marinum, Carex divisa, Juncus gerardi..., de sòls salabrosos humits

Aspecte

Herbassars molt densos, de fins a mig metre d’alçària, de desenvolupament primaveral i estival. En formen part espècies adaptades a una moderada salinitat edàfica i a la inundació periòdica del sòl. La concentració de sals i la durada del període d’inundació condicionen el predomini de diferents espècies i l’aspecte de la vegetació, que pot ser el d’un prat graminoide o el d’una jonquera baixa.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Litoral marítim.

Ambients que ocupa – Vores de llacunes salabroses, maresmes.

Clima – Mediterrani marítim.

Condicions del medi – Sòls moderadament salins, inundats temporalment.

Distribució dins el territori català

Territori ruscínic (aiguamolls de l’Empordà i illes Medes).

Gestió, usos i problemes de conservació

Els principals problemes per a la conservació d’aquest hàbitat provenen de la desaparició progressiva dels ambients litorals que ocupa; però també dels canvis en el règim natural de l’aigua que modifiquen la salinitat edàfica i la durada de la inundació, paràmetres que intervenen decisivament en l’establiment dels vegetals que en formen part. A les illes Medes, la intensa ruderalització causada per les colònies d’ocells pot fer desaparèixer completament aquest hàbitat.

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàMolt rar
Forma d'implantació territorialSuperfícies mitjanes
BiodiversitatMitjana
AmenaçaAmenaçat
?