Guia d'hàbitats aquàtics

54.512. Catifes d’esfagnes amb Carex lasiocarpa, de l’estatge subalpí

Aspecte

Poblaments de Carex lasiocarpa sobre una catifa sovint contínua d’esfagnes. A més d’aquest càrex i dels esfagnes, s’hi fan altres vegetals adaptats als substrats inconsistents, molt humits, pràcticament entollats.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Estatge subalpí.

Ambients que ocupa –  Zona marginal d’estanys i basses, mulladius, indrets on l’aigua aflora o s’escola lentament, generalment en terrenys plans o poc pendents.

Clima – Subalpí humit.

Condicions del medi –  Sòl saturat d’aigua, constituït en bona part per la torba produïda pels esfagnes i les restes vegetals.

Distribució dins el territori català

Pirineus centrals (Vall d’Aran).

Gestió, usos i problemes de conservació

Qualsevol alteració del medi que afecti les característiques de l’aigua pot dur a la desaparició de l’hàbitat. A més, també es pot degradar en cas d’una freqüentació excessiva per part de persones o animals. Donada la seva raresa i la seva fragilitat, caldria preservar-lo curosament.

Tipus d’hàbitats d’interès comunitari (annex I de la Directiva 97/62/UE) corresponents

7140 Torberes de transició i torberes tremoladisses

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàMolt rar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatMitjana
AmenaçaAmenaçat

Biodiversitat

Flora

?