Guia d'hàbitats aquàtics

15.13. Pradells de teròfits, amb Sagina maritima, de sòls poc o molt salins del litoral

Aspecte

Pradells de fins a vint centímetres d'alçària, en general de recobriment poc elevat. En formen part petits teròfits de desenvolupament primaveral, adaptats a un cert grau de salinitat del sòl. Bona part d'aquestes plantes acompleixen el seu cicle vital en poques setmanes, de manera que l'hàbitat és molt poc aparent la resta de l'any.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Litoral marítim

Ambients que ocupa – Sorrals de rereduna i replans de penyasegats marítims.

Clima – Mediterrani marítim

Condicions del medi – Sòls sorrencs, humits i un xic salins.

Distribució dins el territori català

Territoris ruscínic (aiguamolls de l'Empordà i illes Medes) i catalanídic central (Torredembarra).

Gestió, usos i problemes de conservació

Els espais litorals que ocupa aquest hàbitat estan sotmesos a una important regressió i fragmentació a causa de la pressió turística, fet que en compromet seriosament la conservació. En alguns espais (illes Medes) la ruderalització deguda a les colònies d’ocells pot comportar també una desaparició dels ambients favorables.

Informació general

HICSi
HIC prioritariSi
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàMolt rar
Forma d'implantació territorialSuperfícies exígües
BiodiversitatMitjana
AmenaçaAmenaçat
?