Guia d'hàbitats aquàtics

21.11. Llacunes litorals sense poblaments de carofícies

Aspecte

Llacunes de dimensions variables, generalment força somes, separades totalment o parcialment del mar per un cordó de sorra o de grava. Estan poblades per comunitats planctòniques i, en alguns casos, per masses d’algues bentòniques.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Litoral marítim.

Ambients que ocupa – Zones deltaiques; àrees litorals, darrere les platges.

Clima – Mediterrani marítim.

Condicions del medi – Tant la salinitat com el volum de l’aigua són molt fluctuants, en funció del balanç hidrològic (precipitacions, oscil·lacions del nivell del mar, temporals marins, evaporació, etc.), si bé a l’estiu, en condicions naturals, aquestes llacunes solen esdevenir hipersalines i, fins i tot, arriben a dessecar-se, amb precipitació de les sals. Fons llimosos i sorrencs.

Distribució dins el territori català

Territoris catalanídic (deltes del Llobregat i de l’Ebre...) i ruscínic (aiguamolls de l’Empordà).

Gestió, usos i problemes de conservació

Les llacunes litorals grans són aprofitades per a la pesca, la caça i, antigament, per a la recol·lecció de sal. Actualment, les que es troben a les àrees deltaiques s’han convertit sovint en col·lectors de l’aigua dels canals de reg, fet que comporta una disminució important de la salinitat i un augment de l’eutròfia (especialment a l’estiu); o bé, en altres casos, en salines. Les llacunes petites i els bassiols litorals han estat considerats, sovint, com a medis insalubres, de manera que una bona part s’han convertit en abocadors de deixalles i de runes i altres han estat dessecats. Cal fomentar la valoració pública i social d’aquests ambients, atès el seu interès faunístic, ecològic, paisatgístic… i controlar tant la qualitat de l’aigua entrant com la utilització de l’hàbitat.

Informació general

HICSi
HIC prioritariSi
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàMolt rar
Forma d'implantació territorialSuperfícies mitjanes
BiodiversitatBaixa
AmenaçaMolt ameneçat

Biodiversitat

Fauna

?