Guia de fauna aquàtica

Granota roja - Rana temporaria

temporaria.jpg

Descripció

És una granota de color canviant amb tonalitats que van del verd oliva al roig-brunenc. Té la taca timpànica fosca i dos plecs glandulars longitudinals a l'esquena. La llargada del cos dels adults és de entre 6-9 cm.

Larves


Els capgrossos de granota roja son principalment herbívors alimentant-se d'algues, detritus, plantes i alguns petits invertebrats però esdevenen plenament carnívors en progressar el seu desenvolupament fins a arribar a adults.

Amenaces

La introducció i proliferació de peixos a les basses i estanys, originàriament lliures de fauna íctica, continua sent la principal amenaça a la que estan sotmeses les poblacions.

Distribució

La granota roja és una espècie d'amfibi semi-aquàtic de la família dels rànids que trobem a la major part d'Europa, des dels Pirineus fins els Urals i l'oest de Sibèria. A Catalunya té l'extrem meridional de la seva àrea de distribució.

Taxonomia
GrupAmfibis
OrígenEspècie autòctona
Entrar observació