Accions de conservació

Creació d'un nou punt d'aigua

Categoria:
→ 2. Conservació d'hàbitats → Restauració d'hàbitats

L'acció es basa en la creació d'una nova cubeta en un lloc on prèviament no n'hi havia hagut mai. La creació inclou l'excavació (retroexcavadora, manual...) així com la impermeabilització (terra compactada, plàstic, cubeta prefabricada de polietilè...).

La creació no inclou la col·locació de tanques de protecció ni la revegetació, ja que són un altre tipus d'actuació.

Sovint el nou punt d'aigua es realitza a l'entorn d'un altre punt ja existent, però en aquest cas també es considera creació.

Entrar observació

Galeria