Accions de conservació

Profunditzar basses efímeres

Categoria:
→ 2. Conservació d'hàbitats → Gestió d'hàbitats

Fer les basses efímeres més profundes, les prevé de la dessecació. El qual davant un escenari de canvi climàtic, pot ser útil per mantenir punts d'aigua efímers. 

Entrar observació