Accions de conservació

Mantenir franges de protecció durant la tala d'arbres

Categoria:
→ 3. Conservació d'espècies → Gestió d'espècies

Establir franges de protecció al voltant de punts d'aigua durant les tasques de tala, disminueix la mortalitat d'amfibis. 

Entrar observació