L'inventari

Font de l'Avellanosa
Tavertet (Osona)

Característiques

Tipus: Fonts

Origen: Artificial

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~0.25×0.75×0.25m

Morfologia

Pendents de les ribes: Pendent de més del 75%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Abastiment a persones
  • Ús ramader (abeurada)

Accions de conservació

Fauna

Amfibis

Aigua

NivellNormal
TransparènciaAigua transparent (<5 NTU)
Olor
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
ColorIncolor
Temperatura (ºC)
 
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: Tavertet
Comarca: Osona
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Sistema transversal Català

Galeria