L'inventari

Aiguamolls de la Moixina
Olot (La Garrotxa)

Característiques

Tipus: 22c. Estanys (i embassaments) de terra baixa i de l'estatge montà

Origen: Natural

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~100×70×1m

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent entre 25 i 50%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
 • Ús agrícola (rec)
 • Ús de lleure i esport
 • Ús educatiu
 • Ús per la conservació

Accions de conservació

Estructures de gestió
 • Estructures de control del nivell
 • Tanca perimetral
Estructures de ús públic
 • Cartell informatiu
 • Itineraris senyalitzats
 • Passeres elevades

Fauna

Amfibis

Flora

HidròfitsHelòfits

Vegetació i hàbitats

Habitats:

 • Aigües dolces estagnants oligotròfiques, pobres en calç (HIC)
 • Poblaments natants de Lemna spp. (llenties d’aigua), Azolla caroliniana o Riccia, d’aigües dolces estagnants, més o menys eutròfiques (HIC)

Aigua

NivellMolt baix
TransparènciaAigua molt tèrbola (>15 NTU)
Olor
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
ColorMarró
Temperatura (ºC)
 
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: Olot
Comarca: La Garrotxa
Província: Girona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Zona Volcànica de la Garrotxa
Inventari de Zones Humides de Catalunya: Basses d'en Broc i Aiguamolls de la Déu Vella

Galeria