L'inventari

Font Can Jordà
Santa Pau (La Garrotxa)

Característiques

Tipus: 541. Fonts

Origen: Natural

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~2×2.5×0.4m

Morfologia

Pendents de les ribes: Pendent de més del 75%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Abastiment a persones

Accions de conservació

Fauna

Amfibis

Aigua

NivellNormal
TransparènciaAigua transparent (<5 NTU)
Olor
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
ColorIncolor
Temperatura (ºC)
 
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: Santa Pau
Comarca: La Garrotxa
Província: Girona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Zona Volcànica de la Garrotxa

Galeria